Õigusalane teave

Õigusalane teave, andmekaitse ja küpsised

Sellel lehel kirjeldatakse tingimusi, mis kehtivad alates 01. novembrist 2013 (edaspidi tingimused) kõigile internetikasutajatele, kes seda veebilehte külastavad. Seda veebilehte külastades kohustute järgima neid juhiseid ilma eranditeta. Soovitame teil juhiseid regulaarselt lugeda, sest neid võidakse aeg-ajalt ilma ette teatamata muuta.

A. Üldtingimused
B. Andmekaitsealane teave
C. Küpsiste info

A. Üldtingimused

1. Intellektuaalomand

Selle veebilehe omanik ja haldaja on sanofi-aventis Estonia OÜ, mis kuulub kontserni sanofi-aventis Groupe. Kogu materjal, sealhulgas kaubamärgid, logod ja domeeninimed veebilehel aadressiga www.mystarsanofi.ee (edaspidi veebileht) on kaitstud vastavate intellektuaalomandit käsitlevate õigusaktidega ning kuuluvad ettevõttele sanofi-aventis või selle tütarettevõtetele või neid kasutatakse vastava loa alusel.

Ühtki veebilehel olevat materjali ei tohi ilma sanofi-aventis Estonia OÜ eelneva loata ühelgi viisil kopeerida, taasesitada, muuta, avaldada, üles laadida, moonutada, edastada ega levitada, välja arvatud juhul, kui sealjuures järgitakse intellektuaalomandi kaitse õigusi ja kõiki teisi omandiõigusi. Koopiaid tohib teha üksnes isiklikuks, mitteärilisel otstarbel kasutamiseks kodus.

Alljärgnev märkus peab olema veebilehe kogu või osalise sisu eksemplaridel: “AUTORIÕIGUS-2014-2017 Sanofi-Aventis Estonia OÜ. KÕIK ÕIGUSED ON KAITSTUD.”

Veebilehte moodustava või selles sisalduva visuaalse materjali volitatud kasutamise õigust ei tohi mitte mingil viisil moonutada ega muuta.

Sanofi-aventis ja selle tütarettevõtted jätavad endale õiguse võtta oma intellektuaalomandi õiguste võltsimisel õiguskaitsemeetmeid.

2. Info olemus

Veebilehel sisalduv info, eeskätt finantsinfo, ei ole investeerimisüleskutse. Info ei ole tõlgendatav agitatsiooni ega avaliku pakkumisena ning ei ole pakkumine sanofi-aventis Groupe aktsiate või muude väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või nendega kauplemiseks. Sanofi-aventis Groupe juhib teie tähelepanu asjaolule, et veebilehel avaldatud finantsinfot ajakohastatakse regulaarselt.

Veebilehel võidakse avaldada ekspertarvamusi, mis on seotud veebilehe sisu kindla valdkonnaga, või väljavõtteid pressiartiklitest. Selline info esindab vaid nende ekspertide või ajakirjandusväljaande arvamist ega pruugi kattuda sanofi-aventis Groupe seisukohtadega. Sellised eksperdid ei ole sanofi-aventis Groupe töötajad ega saa sanofi-aventis Groupelt nende arvamuse kasutamise eest mingit hüvitust. Sanofi-aventis Groupe ei vastuta sellistes materjalides sisalduva info või arvamuste õigsuse või täielikkuse eest. Ekspertide nõuanded kajastavad üksnes nende isiklikku arvamust ning neid ei saa mitte mingil juhul tõlgendada sanofi-aventis Groupe seisukohtade või vastutusena.

Veebilehel on lisaks infot, mis on seotud tervise, heaolu, meditsiini ja mitmesuguste ravidega, mis on mõeldud vaid inimestele. Selline info on vaid informatiivse otstarbega ega asenda teie arsti või apteekri nõuandeid. Siin sisalduvat infot ei tohi kasutada haiguste ega füüsiliste probleemide diagnoosimiseks ega veebilehel kirjeldatud ravimite väljakirjutamiseks või kasutamiseks. Pidage alati nõu oma arsti või apteekriga.


3. Lingid teistele veebilehtedele

sanofi-aventis Estonia OÜ ei vastuta ühegi kolmanda poole veebilehe eest, millele te pääsesite sanofi-aventis Groupe veebilehe kaudu. Meil puudub kolmandate poolte veebilehtede üle igasugune kontroll ning need on sanofi-aventis Groupest täiesti sõltumatud. Peale selle ei tähenda sanofi-aventis Estonia OÜ veebilehel olev link kolmandate poolte veebilehtedele, et sanofi-aventis Estonia OÜ kiidaks nendel oleva sisu ega selle kasutamist mis tahes viisil heaks.

Lisaks on teie ülesanne võtta kasutusele meetmed, mis on vajalikud selleks, et vältida veebilehe saastumist viiruste, Trooja hobuste ja muu pahavaraga.

Välisveebilehed võivad sisaldada hüperlinke sanofi-aventis Estonia OÜ veebilehele. Selliseid hüperlinke ei tohi avaldada ilma sanofi-aventis Estonia OÜ eelneva selge nõusolekuta. sanofi-aventis Estonia OÜ ei vastuta ühelgi juhul selliste välisveebilehtede kättesaamatuse eest ega vaata läbi, kontrolli, kiida heaks ega vastuta mis tahes sisu, reklaami, toodete või muu materjali eest, mis on nende veebilehtede kaudu kättesaadav.

4. Vastutuse piirangud

sanofi-aventis Estonia OÜ teeb kõik endast oleneva, et kindlustada veebilehel levitatava info täpsus ja uuendamine ning jätab endale õiguse veebilehe sisu igal ajal ilma ette teatamata muuta. Sellegipoolest ei saa sanofi-aventis Estonia OÜ täielikult garanteerida veebilehel avaldatud info täpsust, õigsust, ajakohasust ja ammendavust. Seega ei vastuta sanofi-aventis Estonia OÜ alljärgneva eest (välja arvatud süülisest tegevusest või rängast hooletusest tulenev otsene kahju):

 • veebilehel sisalduva infoga seotud ebatäpsus, ebaõigsus või väljajätmine;
 • mis tahes kahjud, mis on seotud kolmanda poole kuritahtliku sekkumisega, mis toob kaasa veebilehel avaldatud info või materjalide muutmise;
 • üldisemalt mis tahes otsesed või kaudsed kahjud sõltumata nende põhjusest, päritolust, olemusest või tagajärgedest, isegi kui sanofi-aventis Estonia OÜ on sellise kahju võimalikkusest teadlik olnud, olgu tegu (i) veebilehele pääsemise või mittepääsemisega, (ii) veebilehe kasutamisega, sh kahjud ja viirused, mis võivad teie arvutisüsteemi või muud toodet nakatada, ja/või (iii) veebilehel otseselt või kaudselt esitatud andmete usaldamisega.

sanofi-aventis Estonia OÜ veebilehel ja teistel veebilehtedel avaldatavad materjalid esitatakse "nagu on" kujul ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita. Sanofi-aventis ei anna mingit otsest ega kaudset garantiid, mis on seotud müügiedu või konkreetsel otstarbel sobivusega.


5. Veebilehe kättesaadavus

Olete nõus sellega, et (i) tehniliselt ei ole võimalik pakkuda veebilehte veavabalt ning et sanofi-aventis Estonia OÜ ei saa selles osas vastutust võtta, (ii) et tõrked võivad põhjustada veebilehe ajutist kättesaamatust ning et (iii) veebilehe toimimist võivad kahjustada tingimused ja asjaolud, mille üle sanofi-aventis Groupel puudub kontroll, näiteks sanofi-aventis Groupe ja teie ning sanofi-aventis Estonia OÜ ja teiste süsteemide ja võrkude vahelised andmeside- ja telekommunikatsiooniühendused.

Sanofi-aventis ja/või selle tarnijad võivad veebilehte igal ajal ajutiselt või osaliselt muuta või selle kättesaadavuse hooldustööde ja/või paranduste ja/või muudatuste tegemiseks katkestada. Sanofi-aventis ei vastuta veebilehe mis tahes muudatuste, peatamise või katkestuste eest.

6. Info toodete kohta

Veebilehel sisalduv ja sellel levitatav teave võib sisaldada otseseid või kaudseid viiteid sanofi-aventis Groupe toodetele, programmidele ja teenustele, mida mõnes riigis või piirkonnas ei pakuta või ei ole kättesaadavad või mida võidakse pakkuda erineva kaubamärgi all ja millele võivad sõltuvalt riigist kohalduda erinevad kasutuseeskirjad ja -tingimused. Sellised viited ei tähenda sanofi-aventis Groupe soovi neid tooteid, programme või teenuseid teie riigis müüa. Info saamiseks teie piirkonnas/riigis saadavate toodete, programmide ja teenuste kohta info saamiseks pöörduge kohaliku sanofi-aventis Groupe filiaali või oma sanofi-aventis Groupe müügipartneri poole.


7. Õigusraamistik

Veebilehele ja selle sisule kohalduvad Eesti seadused. Mis tahes võimalikud kohtuprotsessid, mis on seotud veebilehega, kuuluvad Eesti kohtute pädevusse.


8. Väljaandja ja veebimajutuse pakkuja

8.1 Veebilehe toimetaja

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139E/2
11317 Tallinn Eesti
Tel: +372 627 3487

sanofi-Aventis Estonia OÜ on Sanofi-Aventis Groupe kontserni osa, registreeritud Eestis, registrikood: 11164450


8.2 Veebilehe hosting

BT France
Immeuble Jean Monnet
11 place des Vosges
FR - 92061 Paris La Defense Cedex
Tel.: +33 (0)1 44 97 70 00

9. Kolmandate isikute kaubamärgid

Veebileht võib sisaldada kolmandate isikute omandiõigusega kaitstud teavet, tehnoloogiat, protsesse, kaubamärke, logosid jne või neile viidata.
Apple, Apple'i logo, iPhone ja iPod Touch on USA-s ja teistes riikides registreeritud ettevõtte Apple Inc. logo. App Store on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk.
Clik STAR; Solo STAR; BGStar; iBGStar; MyStar Extra; BGStar Diabetes Manager App; MyStar; MyStar SylkFeel on Sanofi kaubamärgid. Dünaamiline elektrokeemia on USAs ja teistes riikides registreeritud ettevõtte AgaMatrix Inc. kaubamärk.


10. Fotode/videode omanikud:

Getty Images
Corbis Images
Sanofi ettevõttesisesed pildid

B. Andmekaitsealane teave

1. Isikuandmed

sanofi-aventis Estonia OÜ ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele mida olete edastanud seda veebilehte kasutades. Neid kasutatakse vaid selleks, et vastata teie küsimustele võimalikult efektiivselt.

Isikuandmete kaitse seaduse §31 järgi on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, ebaõigete isikuandmete parandamist ja kogutud isikuandmete kustutamist.

Selleks pöörduge meie poole:

 • 1) e-kirja teel: bgstar.eesti at sanofi.com
 • 2) posti teel:
  sanofi-aventis Estonia OÜ
  Pärnu mnt. 139E/2
  11317 Tallinn
  Eesti

Veebilehe kaudu ei koguta teilt konfidentsiaalset teavet. sanofi-aventis Estonia OÜ-le veebilehe kaudu mis tahes vormis (dokument, andmed, graafika, küsimus, ettepanek, märkus vms) esitatud teave ei ole mitte ühelgi juhul konfidentsiaalne. Seetõttu on sanofi-aventis Estonia OÜ-l ja/või selle sidusettevõtetel õigus sel viisil edastatud teavet kasutada, kopeerida, avaldada ja muuta.

C. Küpsiste info

1. Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebilehitseja kopeerib teie arvutisse siis, kui te veebilehte külastate. Teie arvuti kõvakettale salvestatava kordumatu küpsise sisu suudab lugeda ainult teie veebilehitseja. Küpsis sisaldab anonüümset teavet, näiteks kordumatu tunnus ja veebilehe nimi ning mõned arvud ja numbrid. See võimaldab veebilehel meelde jätta näiteks teie eelistusi (nt keele eelistus, riik). sanofi-aventis Estonia OÜ kasutab üksnes hädavajalikke küpsiseid, mis tagavad selle saidi toimimise ja parandavad saidi üldist kasutusmugavust.


2. Veebianalüüs ja kolmandate isikute teenused

sanofi-aventis Estonia OÜ soovib saada teavet veebilehe kasutamise kohta, nt külastajate arv päevas, kasutajate käitumine jne. Selleks võib sanofi-aventis Estonia OÜ kasutada jälitustehnoloogiat (veebianalüüsi teenused) ning mitteisikuandmeid oma serverilogides automaatselt vastu võtta ja salvestada. Ka veebianalüüsi teenuseid kasutatakse küpsiste vormis. Taolised küpsised võivad muu hulgas jälgida, milliseid veebilehti te külastate ja milliseid suvandeid kasutate. sanofi-aventis Estonia OÜ kasutab neid andmeid veebilehe kasutajasõbralikkuse ja efektiivsuse parandamiseks. Veebileht kasutab järgmisi veebianalüüsi küpsiseid: - XiTi: Veebilehel kasutatakse veebianalüüsi tööriistana AT Interneti toodet XiTi, mis paigaldab veebilehe internetiliikluse jälgimiseks küpsise. XiTi kogub teie kohta anonüümseid statistilisi andmeid, näiteks kasutatav veebilehitseja tüüp, vaadatud lehtede arv, täpne tee, mille kaudu kasutaja veebileheni jõudis, veebilehel veedetud aeg. Isikuandmeid ei koguta. Selle küpsise abil saadav teave edastatakse ja salvestatakse AT Interneti poolt Prantsusmaal Bordeaux's asuvatesse serveritesse. AT Internet võib jagada teavet kolmandate isikutega, kui seda nõuab seadus või kui kolmandad isikud töötlevad teavet AT Interneti tellimusel. sanofi-aventis Estonia OÜ seda ei mõjuta.


3. Küpsiste keelamine

Te võite küpsiste kasutamise keelata, muutes oma veebilehitseja sätteid nii, et need kustutaksid juba olemasolevad küpsised ega lubaks uusi küpsiseid. Lisateabe saamiseks selle kohta kasutage oma veebilehitseja spikrit. Arvestage, et kui te kustuta küpsised ning ei luba nende kasutamist, ei pruugi te saada kõiki saidi funktsioone kasutada ega saa salvestada oma eelistusi. Samuti ei pruugita kõik meie lehti kuvada korralikult. Samuti võite loobuda kolmandate isikute küpsistest, järgides kolmanda isiku andmekaitsepõhimõtetes kirjeldatud juhiseid.